วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2556

ปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่ม 10 ทักษะ

       เมื่อวันที่ 11 เม.ย. ที่วัดบวรนิเวศวิหาร มีการประชุมสัมมนาวิชาการเนื่องในมงคลสมัย 1 ศตวรรษสนามหลวงแผนกธรรม โดย ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เทคนิคการสอนและการออกข้อสอบ ว่า ตนได้รับหน้าที่จากนายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ ให้ปรับปรุงระบบการศึกษาของไทย โดยทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตั้งคณะกรรมการการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติขึ้นเพื่อ ดำเนินการเรื่องนี้ ซึ่งในคณะกรรมการชุดนี้จะมีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการกำหนดวิสัยทัศน์การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน และคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐานมีตนเป็นประธาน ทั้งนี้ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบันเป็นหลักสูตรที่ออกมาตั้งแต่ ปี 2544 จึงจำเป็นต้องปรับหลักสูตรให้ทันกับยุคสมัย  เบื้องต้นได้กำหนดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อยู่ในการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วย 10 ทักษะ คือ 
         1.แสวงหาความรู้ใหม่ตลอดชีวิต 
         2.คิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ 
         3.คิด ทำงาน เชิงสร้างสรรค์ 
         4.เจริญสติ ปัญญา สร้างความดี 
         5.สื่อสาร ถ่ายทอดความคิด 
         6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันได้ 
         7.ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
         8.แก้ปัญหาได้ 
         9.บริหารความแตกแยกได้
       10.ดำรงชีวิตในโลกปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ       ศ.ดร.ภาวิชกล่าวต่อ ไปว่า เรื่องทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็น เรื่องที่ระบบการศึกษาของหลายประเทศให้ความสำคัญ  เพราะโลกเปลี่ยน แปลงมากจึงต้องปรับการเรียนการสอนให้นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ยอมรับว่าระบบการศึกษาไทยยังมีปัญหา โดยล่าสุดผลการสำรวจขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการจัดการนานาชาติ หรือ IMD ที่สำรวจ 59 ประเทศทั่วโลก พบว่าไทยมีการศึกษากลับอยู่ที่ 52 โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 40.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 12 เมษายน 2556